Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

VICH&VICH s.r.o., Hajany 4, 664 43, IČ: 25868047, nabízí služby prostřednictvím internetových stránek https://www.mistoproweb.cz (dále jen „Web”)

Registrace na těchto stránkách a uskutečnění objednávky služby vyžaduje poskytnutí osobních údajů zákazníka.

 

2. Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování

a) Označením políčka souhlasu a odesláním registrace vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOÚ“), a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) uskutečnění dodávek, (ii) zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, (iii) provádění průzkumu obchodu a služeb, (iv) provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností. Zákazník dává společnosti souhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze zpracovateli osobních údajů Tomáši Víchovi, který osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Zákazník dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu registrace u p.Vícha. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán písemně, a to dopisem adresovaným do sídla společnosti.

c) Zákazník má podle § 11 zákona OOÚ právo na přístup k osobním údajům a právo na ochranu osobních údajů. Zákazník má podle § 12 zákona OOÚ, pokud o to společnost požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost je povinna mu toto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník má zároveň podle § 21 zákona OOÚ právo v případě, že zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat aby takto vzniklý stav společnost odstranila, a dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Zákazník dává společnosti souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.

Mistoproweb.cz nikdy neposkytuje Vaše data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas. V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za správné zaúčtování služby či za účelem doručení případných písemných oznámení. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako Tomáš Vích, provozovatel služby.

 

Podmínky užití

1. Souhlas a změna podmínek používání

1.1 Váš vstup na webové stránky www.mistoproweb.cz ve správě Tomáše Vícha se řídí těmito podmínkami používání (Podmínky užití). Vstupem na Webové stránky, jejich prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a bez výhrad přijali tyto podmínky používání ve znění všech námi vydaných změn.

1.2 Pokud se rozhodneme upravit Podmínky užití, zveřejníme novou verzi na našich Webových stránkách. Doporučujeme vám tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.

2. Autorská práva a duševní vlastnictví

2.1 Obsah našich Webových stránek a zejména, ne však výhradně texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem Tomáše Vícha nebo společností s ním propojených, nebo jsou použity se svolením vlastníků, a proto jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, které podle příslušných zákonů existují.

2.2 S výjimkou případů uvedených v oddílu 3 těchto Podmínek, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah našich Webových stránek.

3. Používání webových stránek

3.1 Obsah našich Webových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Webových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy Tomáš Vích předem poskytne písemný souhlas.

3.2 Tomáš Vích netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z jejich Webových stránek neporuší práva třetích stran.

4. Informace, které nejsou považovány za důvěrné

4.1 Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které přes Internet uživatelé zadají na Webové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Účastníkům doporučujeme, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně tyto zásady přečetli .

4.2 Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou Tomášem Víchem sděleny prostřednictvím Internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoliv umístíte a zašlete, se stává majetkem Tomáše Vícha a může být volně použito k jakémukoli účelu, včetně, ne však výhradně rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Tomáš Vích má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Webové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem, včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytli, ani nikomu jinému.

4.3 Zasláním informací prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím Tomáš Vích nebude porušovat práva žádných třetích stran. Tomáš Vích není povinnen poskytnuté informace použít.

5. Vyloučení záruky

5.1 Aniž by tím byl dotčen čl. 6 těchto podmínek, veškeré informace a materiály dostupné na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli charakteru. Tomáš Vích tudíž neodpovídá, například, ne však výlučně za prodejnost nebo způsobilost k jakémukoliv účelu.

5.2 Tomáš Vích neodpovídá za to, že obsah webových stránek bude odpovídat očekáváním uživatelů, že stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a informace budou správné.

5.3 Některé právní řády nemusí některá z těchto omezení dovolovat a je možné, že některá ze shora uvedených omezení se na vás nebudou vztahovat.

5.4 Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od Tomáše Vícha nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Webových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v těchto Podmínkách používání.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Na Webové stránky vstupujete, používáte je, prohlížíte si je na vlastní riziko a nebezpečí.

6.2 Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností Tomáš Vích, žádná z propojených společností ani žádný jiný subjekt, který se podílel na vytvoření, výrobě nebo provozu webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že Tomáš Vích o vzniku takové škody věděl nebo mohl vědět), které by mohly uživateli vzniknout v důsledku přístupu nebo používání webových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít webové stránky nebo jejich obsah.

6.3 Veškeré materiály, které uživatel stáhne nebo jinak získá během používání webových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí.Tomáš Vích nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení uživatelů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Webové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Webových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů.

6.4 Tomáš Vích si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce svých Webových stránek. Tomáš Vích nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí svých Webových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím p. Vícha nebo třetích osob.

7. Změna informací

7.1 Webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Tomáš Vích si vyhrazuje právo provádět změny, opravy nebo vylepšení obsahu kdykoliv a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.

8. Dostupnost produktů / služeb

8.1 Webové stránky mohou obsahovat informace o produktech a službách Tomáše Vícha a jejich partnerů na celém světě, přičemž ne všechny produkty a služby jsou dostupné na všech trzích. Odkaz na produkt nebo službu Tomáše Vícha na Webových stránkách nemusí znamenat, že takový výrobek nebo služba je nebo bude k dispozici.

9. Odkazy

9.1 Jakožto službu návštěvníkům mohou Webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány p. Víchem. Tomáš Vích nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek.

9.2 Vytváření hypertextových odkazů na Webových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu Tomáše Vícha zakázáno.

10. Společná ustanovení

10.1 Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Webových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi Tomášem Víchem a uživatelem Webových stránek. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané p.Víchem , které upravují vztahy mezi Tomášem Víchem a uživateli Webových stránek, týkající se jakékoli služby nebo nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami užívání.

10.2 Skutečnost, že Tomáš Vích toleruje porušení některé z povinností uživatele stanovené v Podmínkách používání nebo nevymáhá své právo vyplývající z Podmínek používání nebo ze zákona nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv p Víchem.

10.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek používání odporovalo jakémukoliv zákonu nebo jinému právnímu předpisu, stávajícímu nebo budoucímu, nebo rozhodnutí soudu, takové ustanovení se považuje za neaplikovatelné. Veškerá ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají platná a účinná

10.4 Nadpisy jednotlivých ustanovení Podmínek užívání jsou použity pro přehlednost a žádným způsobem nemění ani neupravují Podmínky.