Obchodní podmínky

Služba Mistoproweb.cz

 

VICH&VICH s.r.o., Hajany 4, 664 43 Brno-venkov
Identifikační číslo: 25868047
 
pro prodej hostingových a dalších služeb na internetové adrese: www.mistoproweb.cz

dále jen “Provozovatel”

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky jsou provozovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mistoproweb.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím zabezpečeného přihlášení online na webových stránkách služby. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět změny ve svém účtu popř. měnit objednávku služeb (dále jen „uživatelský účet“). Služby provozovatel neumožňuje poskytovat bez registrace a předchozího osobního jednání.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a nastavení za závazná.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Přihlašovací stránka je plně zašifrována pomocí SSL protokolu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel službu poskytuje diskrétně a zachovává o spolupráci mlčenlivost, do kódu stránek nepřidává žádné skryté kódy.

2.4. V rámci jedné registrace resp. jednoho uživatelského účtu, může být zaregistrována pouze jedna www stránka resp. jedna url adresa.

2.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (obchodních podmínek), v případě neuhrazení služby nebo v případě, že do pole url adresa stránek při registraci uvede kupující adresu stránek, které mu nepatří nebo nesplňuje podmínky pro aktivaci služby, viz odst 3.2.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu po registraci. Kupní smlouva se uzavírá v momentě, kdy kupující uhradí kupní cenu a zároveň splní podmínky podle odst 2.5. těchto obchodních podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Podmínky pro poskytnutí služby jsou následující. Obsah www stránek, který kupující uvádí do pole “URL adresa stránek” při registraci a jež hodlá převádět, nesmí obsahovat více než 50 samostatných www stránek, nesmí se jednat o e-shop či jinou platformu propojenou na interní či externí služby a stránky s obsahem porušujícím dobré mravy nebo obsahující zakázaný obsah ve smyslu právních předpisů a zákona ČR. Založení uživatelského účtu pro web nad 50 stránek je možné pouze za zvláštních podmínek, stanovených provozovatelem služby. V případě zjištění, že podmínky nejsou splněny, registrace bude provozovatelem služby automaticky stornována. V takovém případě bude registrovaný subjekt tedy kupující obeznámen na e-mail, který uvedl při registraci. Kupní smlouva i registrace je v takovém případě neplatná. Služba je určena pouze živnostníkům, malým firmám, řemeslníkům, sportovním klubům a školám.

3.3. Webové rozhraní služby obsahuje informace o poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

3.4. Pro objednání služby vyplní kupující registrační formulář ve webovém rozhraní. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávané službě

b) údaje nutné k úspěšnému poskytnutí služby

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před registrací je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Registraci odešle kupující provozovateli služby kliknutím na tlačítko “Registrovat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Provozovatel po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. V případě že kupující uvede telefonické spojení, umožní tím rychlejší odbavení objednávky.

3.6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky osobně.

3.7. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká až následným potvrzením ne samotnou registrací. Kupní smlouva při následném nesplnění podmínek podle odst 2.5. nemusí být s kupujícím uzavřena a dodavatel může od smluvního vztahu odstoupit.

3.8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití cestovních prostředků za účelem dopravy do provozovny provozovatele služby za účelem uzavření smlouvy a využití komunikačních prostředků na dálku při dalším jednání (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena služby a platební podmínky

4.1. Cenu služby dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“) ve výši, podle období, které zvolil a na základě dokladu zaslaného provozovatelem na e-mail kupujícího. Cena je stanovena platným ceníkem služeb umístěným na www stránkách služby a je součástí registračního formuláře.

4.2. Účetní doklad bude zaslán pouze elektronicky na e-mail objednatele a zároveň uložen v části Soubory ve webovém rozhraní služby u každého účtu ve formátu PDF.

4.3. První objednávku služby nelze učinit na období kratší než 12 resp. 24 měsíců pokud si kupující nevyjedná individuální platební období podle odst. 4.5 obchodních podmínek.

4.4. Kupní cena je splatná do třiceti (30) pracovních dnů od registrace.

4.5. Kupující může zvolit individuální nastavení služby v případě, že má zájem i o správu obsahu stránek. Cena v takovém případě se stanoví dohodou s ohledem na platný ceník služeb, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a je aktuální vždy dostupný na webové stránce provozovatele.

4.6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího je potvrzen okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Tímto dnem se registrace považuje za platnou.

4.7. Provozovatel služby není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Od kupní smlouvy lze odstoupit do 30 /slovy: třiceti/ dnů od registrace. Pro odstoupení od kupní smlouvy postačí o tomto obeznámit provozovatele nebo neuhradit cenu služby ve stanoveném termínu.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.3. V případě úhrady ceny služby není možné od kupní smlouvy odstoupit dříve než je doba, po kterou je tato smlouva v platnosti.

5.5.  Provozovatel je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to do 90 dnů od registrace a to formou zaslané písemné výpovědí i bez udání důvodu. V takovém případě vrátí provozovatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně zpět na účet kupujícího. V případě registrace domény u provozovatele je provozovatel oprávněn odečíst od kupní ceny náklady na registraci domény a kupujícímu sdělit AUTH-ID domény.

 

6. Dodání služby

6.1. Provozovatel je povinen předat objednanou službu ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů ode dne uhrazení plné ceny za službu ze strany kupujícího podle zvoleného období nebo dříve, pokud kupujícímu nesdělí předem při potvrzení registrace nutnost prodloužit lhůtu.

6.2. V případě, že z důvodů na straně kupujícího nelze službu aktivovat po úhradě služby, je kupující povinen uhradit dodatečně náklady vyčíslené provozovatelem, spojené s opakovanou aktivací služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem zprovoznění služby dle platné hodinové sazby uvedené v ceníku služby včetně cestovného. Pakliže je důvodem nedodání podkladů v takovém rozsahu aby bylo možno službu úspěšně aktivovat má provozovatel nárok na náhradu nákladů spojenou s projektovým vedením či možnost odstoupit od kupní smlouvy v souladu s odst. 5.5 této smlouvy.

6.5. Doba nutná k aktivaci služby, převod domény pomocí AUTH-ID nebo změna v DNS se do předací lhůty 30 pracovních dnů nezapočítává. Obvykle se změny v DNS projeví do 3 dnů. V případě, že si kupující spravuje DNS u domény sám, určuje si termín spuštění stránek sám. V případě že kupující svoji doménu nepřesměruje po předání hotových stránek podle instrukcí, nemá nárok dožadovat se vrácení uhrazené platby za službu ani v případě, kdy za potíže může technická chyba. V takovém případě je povinen cenu za poskytnutou službu i tak uhradit, pokud tak již nebylo učiněno.

6.6. Další práva a povinnosti stran při spuštění služby mohou upravit zvláštní podmínky provozovatele, jsou-li provozovatelem vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku, a v případě, kdy je kupující spotřebitel, také ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Provozovatel služby odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu aktivoval měla služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo dodavatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby. Úhradou služby kupující potvrzuje aktivaci služby ve formě, kterou si provozovatel a kupující předem ujednali.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u provozovatele pouze písemně na adrese jeho sídla. Běžné servisní požadavky a zásahy, zasílá kupující na elektronickou adresu provozovatele: servis@mistoproweb.cz

7.6. Za vadu díla nelze považovat takovou chybu v systému, kterou při neodborném zásahu v systému nebo na ftp způsobí kupující. Obnova kompletního webu z poslední zálohy je zpoplatněna jednorázovou částkou 600 Kč.

7.7. Systém není kompatibilní a nepodporuje staré Internetové prohlížeče jako např. Internet Explorer, EDGE bez jádra Chrome a všechny další prohlížeče, jejichž vydání se datuje před 1.1.2019 a vady díla tudíž nelze uplatňovat v souvislosti s používáním tohoto prohlížeče.

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád provozovatele.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá užití služby změnou DNS u své domény, tedy aktivací nových www stránek připravených provozovatelem služby zobrazených pod doménou kupujícího.

8.2. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mistoproweb.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů i v souladu s nařízeními EU.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, url adresa stránek, název firmy, telefonní číslo, popř. auth-id (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany provozovatele také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní služby) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zajišťujících účetní služby pro provozovatele nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti registrace. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby provozovatel službyí nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v tištěné i digitální podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího (provozovna): Mistoproweb.cz, Hajany 4, 664 43 (osobní setkání nutno naplánovat předem e-mailem či telefonicky)

 

V Hajanech dne 1. 1. 2019